DataPitStop » Indiana » Grant County »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Rokyu (Yellow)
Kiyotsuke 05/04/2006 523
Rei 05/04/2006 512
Hajime 05/04/2006 539
Matte 05/04/2006 521
Dojo 05/04/2006 502
Sensei 05/04/2006 502
Seiza 05/04/2006 515
Anza 05/04/2006 650
Tsugi Ashi 05/04/2006 542
Ayumi Ashi 05/04/2006 542
Gi 05/04/2006 497
Judoka 05/04/2006 509
Tori 05/04/2006 491
Uke 05/04/2006 499
Hidari 05/04/2006 490
Migi 05/04/2006 497
Ukemi 05/04/2006 491
Koho Ukemi 05/04/2006 561
Zempo Kaiten Ukemi 05/04/2006 523
Randori 05/04/2006 514
Kata 05/04/2006 497
Shiai 05/04/2006 513
Tatami 05/04/2006 505
Osae Komi 05/04/2006 506
Toketa 05/04/2006 510
Ippon 05/04/2006 43
Waza-Ari 05/04/2006 40
Yuko 05/04/2006 40
Koka 05/04/2006 41
Sore made 05/04/2006 37
Rokkyu 05/04/2006 40
Hai 05/04/2006 44
Iie 05/04/2006 39
Onegai-shimasu 05/04/2006 38
Domo Arigato 05/04/2006 48
Gokyu (Orange)
Shido 05/21/2006 66
Hansoku Make 05/21/2006 74
Hantei 05/21/2006 78
Sono Mama 05/21/2006 76
Yoshi 05/21/2006 73
Shizen Hontai 05/21/2006 70
Jigo Hontai 05/21/2006 71
Kuzushi 05/21/2006 70
Tsukuri 05/21/2006 68
Kake 05/21/2006 70
Harai 05/21/2006 79
Gari 05/21/2006 280
Gake 05/21/2006 279
Hane 05/21/2006 90
Nage 05/21/2006 61
Waza 05/21/2006 68
Nage Waza 05/21/2006 59
Te 05/21/2006 104
Te Waza 05/21/2006 61
Ashi 05/21/2006 281
Ashi Waza 05/21/2006 286
O 05/21/2006 65
Ko 05/21/2006 66
Goshi/Koshi 05/21/2006 289
Koshi Waza 05/21/2006 59
O Goshi 05/21/2006 67
Soto 05/21/2006 68
Uchi 05/21/2006 74
OSoto Gari 05/21/2006 61
Ki 05/21/2006 67
Kiai 05/21/2006 64
Yonkyu (Green)
Yusei Gachi 05/21/2006 33
Hiki Wake 05/21/2006 28
Waza Ari Awasete Ippon 05/21/2006 29
Katame Waza 05/21/2006 22
Newaza 05/21/2006 26
Osaekomi Waza 05/21/2006 33
Shime/Jime 05/21/2006 25
Shime Waza 05/21/2006 28
Kansetsu Waza 05/21/2006 32
Ju 05/21/2006 25
Do 05/21/2006 40
Judo 05/21/2006 29
jujitsu 05/21/2006 40
Tokui Waza 05/21/2006 34
Bushido 05/21/2006 28
Budo 05/21/2006 32
Kyu 05/21/2006 27
Dan 05/21/2006 26
Yudansha 05/21/2006 21
Mudansha 05/21/2006 39
Yudanshakai 05/21/2006 34
Uchi Komi 05/21/2006 28
Sute Geiko 05/21/2006 36
Tandoku Renshu 05/21/2006 30
Sotai Renshu 05/21/2006 42
Kieiko 05/21/2006 44
Yonkyu 05/21/2006 29
Zarei 05/21/2006 22
Ritsurei 05/21/2006 30
Hiza 05/21/2006 24
Gatame 05/21/2006 46
Guruma 05/21/2006 25
Yoko 05/21/2006 27
Gokyu 05/21/2006 34