DataPitStop » Indiana » Grant County »Terms/DictionaryDirectory
  Since Viewed

Indiana Judo
  Marion PAL Club Judo
Rokyu (Yellow)
Kiyotsuke 05/04/2006 490
Rei 05/04/2006 483
Hajime 05/04/2006 504
Matte 05/04/2006 491
Dojo 05/04/2006 474
Sensei 05/04/2006 461
Seiza 05/04/2006 484
Anza 05/04/2006 615
Tsugi Ashi 05/04/2006 483
Ayumi Ashi 05/04/2006 514
Gi 05/04/2006 463
Judoka 05/04/2006 480
Tori 05/04/2006 458
Uke 05/04/2006 470
Hidari 05/04/2006 459
Migi 05/04/2006 465
Ukemi 05/04/2006 448
Koho Ukemi 05/04/2006 527
Zempo Kaiten Ukemi 05/04/2006 490
Randori 05/04/2006 480
Kata 05/04/2006 466
Shiai 05/04/2006 470
Tatami 05/04/2006 458
Osae Komi 05/04/2006 477
Toketa 05/04/2006 482
Ippon 05/04/2006 30
Waza-Ari 05/04/2006 24
Yuko 05/04/2006 21
Koka 05/04/2006 26
Sore made 05/04/2006 22
Rokkyu 05/04/2006 24
Hai 05/04/2006 31
Iie 05/04/2006 29
Onegai-shimasu 05/04/2006 26
Domo Arigato 05/04/2006 32
Gokyu (Orange)
Shido 05/21/2006 36
Hansoku Make 05/21/2006 46
Hantei 05/21/2006 44
Sono Mama 05/21/2006 39
Yoshi 05/21/2006 34
Shizen Hontai 05/21/2006 30
Jigo Hontai 05/21/2006 41
Kuzushi 05/21/2006 34
Tsukuri 05/21/2006 31
Kake 05/21/2006 34
Harai 05/21/2006 44
Gari 05/21/2006 251
Gake 05/21/2006 248
Hane 05/21/2006 45
Nage 05/21/2006 34
Waza 05/21/2006 37
Nage Waza 05/21/2006 29
Te 05/21/2006 34
Te Waza 05/21/2006 34
Ashi 05/21/2006 248
Ashi Waza 05/21/2006 254
O 05/21/2006 34
Ko 05/21/2006 32
Goshi/Koshi 05/21/2006 257
Koshi Waza 05/21/2006 31
O Goshi 05/21/2006 32
Soto 05/21/2006 35
Uchi 05/21/2006 31
OSoto Gari 05/21/2006 31
Ki 05/21/2006 34
Kiai 05/21/2006 32
Yonkyu (Green)
Yusei Gachi 05/21/2006 17
Hiki Wake 05/21/2006 15
Waza Ari Awasete Ippon 05/21/2006 12
Katame Waza 05/21/2006 13
Newaza 05/21/2006 14
Osaekomi Waza 05/21/2006 15
Shime/Jime 05/21/2006 16
Shime Waza 05/21/2006 15
Kansetsu Waza 05/21/2006 14
Ju 05/21/2006 12
Do 05/21/2006 15
Judo 05/21/2006 15
jujitsu 05/21/2006 14
Tokui Waza 05/21/2006 14
Bushido 05/21/2006 15
Budo 05/21/2006 16
Kyu 05/21/2006 14
Dan 05/21/2006 11
Yudansha 05/21/2006 11
Mudansha 05/21/2006 15
Yudanshakai 05/21/2006 13
Uchi Komi 05/21/2006 14
Sute Geiko 05/21/2006 18
Tandoku Renshu 05/21/2006 14
Sotai Renshu 05/21/2006 19
Kieiko 05/21/2006 19
Yonkyu 05/21/2006 12
Zarei 05/21/2006 12
Ritsurei 05/21/2006 16
Hiza 05/21/2006 14
Gatame 05/21/2006 17
Guruma 05/21/2006 14
Yoko 05/21/2006 12
Gokyu 05/21/2006 14